Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 6A

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 7:30-8:00 Speaking
Mr James
Science
Mr Elton
Grammar Listening  German
G2
8:00-8:30 Speaking
Mr James
Science
Mr Elton
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
German
G2
8:30-9:00 Speaking
Mr James
Science
Mr Elton
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Thể dục
9:15-10:00 Chào cờ  Văn
C.Hiền 

T.Phương
Văn
C.Hiền 
Sử
C.Ly
10:00-10:45 Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 

T.Phương
Văn
C.Hiền 

T.Phương
10:45-11:30 Toán
T. Đến 
Toán
T.Đến  
Sử
C.Ly
Địa
C.Thảo
Sinh
T.Trung 
Afternoon 1:20-2:05 Sinh
T.Trung 
Sinh
T.Trung 
Toán
T.Đến 
Chủ nhiệm Văn
C.Hiền 
2:05-2:35 Grammar R&W
Mr James
Listening R&W
Mr James
Máy tính 
2:35-3:05 Grammar R&W
Mr James
Listening R&W
Mr James
Máy tính 
3:05-3:20 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:20-3:50 Thư viện  Skills
Ms Nhung
German
T2
Âm nhạc Robotics 
3:50-4:20 Thư viện  Skills
Ms Nhung
German
T2
Art  Robotics 
4:20-5:15 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 6A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.