bieu-mau-dang-ky-hoan-phi

Biểu mẫu Đăng ký Hoàn phí

Đăng ký Hoàn phí

Bằng việc ký tên xác nhận dưới đây, tôi đồng ý với thông tin hoàn phí theo bảng kê Năm học 2021 - 2022.
By signing the acknowledgment below, I agree to the refund information follow by revised statement of the School Year 2021 - 2022.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL DETAILS
II. PHƯƠNG THỨC HOÀN PHÍ/ TUITION AND FEE REFUND WAYS

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.