fee-refund-registration-form

Fee Refund Registration Form

Fee Refund Registration

Bằng việc ký tên xác nhận dưới đây, tôi đồng ý với thông tin hoàn phí theo bảng kê Năm học 2021 - 2022.
By signing the acknowledgment below, I agree to the refund information follow by revised statement of the School Year 2021 - 2022.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL DETAILS
II. PHƯƠNG THỨC HOÀN PHÍ/ TUITION AND FEE REFUND WAYS

WESTERN AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

If you have any concerns, please contact us.