Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA7

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Listening German
G2
German
G2
Listening Grammar
8:30-9:00 Listening German
G2
German
G2
R&W
Mr Rod
Grammar
9:15-9:45 Robotics  R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
Grammar
9:45-10:15 Robotics  R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
Math
Mr Peter
10:15-10:45 Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
10:45-11:15 Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Afternoon 1:30-2:00 Listening Science
Mr Josh
Listening Máy tính  Science
Mr Josh
2:00-2:30 Listening Science
Mr Josh
Sử  Skills
Ms Nhung 
Science
Mr Josh
2:30-3:05 Listening Science
Mr Josh
Địa  Skills
Ms Nhung 
Science
Mr Josh
3:05-3:35 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:35-4:05 Art Văn  Economics
Mr Manoj
Sport Speaking
Mr Brett
4:05-5:00 Art Văn  Economics
Mr Manoj
Sport Speaking
Mr Brett

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA7. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.