Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA9

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 R&W
Mr Rod
German
G3
Economics
Mr Manoj
Listening Listening
8:30-9:00 R&W
Mr Rod
German
G3
Economics
Mr Manoj
Sport Listening
9:15-9:45 R&W
Mr Rod
Robotics Máy tính  German
G3
Speaking
Ms Olivia
9:45-10:15 Grammar Robotics Máy tính  German
G3
Speaking
Ms Olivia
10:15-10:45 Speaking
Ms Olivia
R&W
Mr Rod
Speaking
Ms Olivia
R&W
Mr Rod
Grammar
10:45-11:15 Speaking
Ms Olivia
R&W
Mr Rod
Speaking
Ms Olivia
R&W
Mr Rod
Grammar
Afternoon 1:30-2:00 Science
Mr Vinh 
Math
Mr Arjan
Science
Mr Vinh 
Math
Mr Arjan
Math
Mr Arjan
2:00-2:30 Science
Mr Vinh 
Math
Mr Arjan
Science
Mr Vinh 
Music Math
Mr Arjan
2:30-3:05 Science
Mr Vinh 
Math
Mr Arjan
Science
Mr Vinh 
Art Skills
3:05-3:35 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:35-4:05 Sử  Văn  Listening Grammar Skills
Ms Nhung
4:05-5:00 Địa  Văn  Listening Grammar Skills
Ms Nhung

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA9. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.