Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA6

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Listening R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
Grammar Math
Mr Peter
8:30-9:00 Listening R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
Grammar Math
Mr Peter
9:15-9:45 Robotics  German
G2
German
G2
Listening Math
Mr Peter
9:45-10:15 Robotics  German
G2
German
G2
Listening R&W
Mr Rod
10:15-10:45 Math
Mr Peter
Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Speaking
Mr Brett
R&W
Mr Rod
10:45-11:15 Math
Mr Peter
Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Speaking
Mr Brett
R&W
Mr Rod
Afternoon 1:30-2:00 Science
Mr Josh
Grammar Science
Mr Josh
Máy tính  Listening
2:00-2:30 Science
Mr Josh
Văn  Science
Mr Josh
Skills
Ms Nhung 
Speaking
Mr Brett
2:30-3:05 Science
Mr Josh
Văn  Science
Mr Josh
Skills
Ms Nhung 
Speaking
Mr Brett
3:05-3:35 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:35-4:05 Art Economics
Mr Manoj
Listening Sport Sử 
4:05-5:00 Art Economics
Mr Manoj
Listening Sport Địa 

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA6. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.