Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA2

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Listening Grammar Listening Skills
Ms Nhung
R&W
Mr James
8:30-9:00 Listening Grammar Listening Skills
Ms Nhung
R&W
Mr James
9:15-9:45 Máy tính  German
G1
German
G1
Robotics Math
Mr Steve
9:45-10:15 Máy tính  German
G1
German
G1
Robotics Math
Mr Steve
10:15-10:45 R&W
Mr James
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James
10:45-11:15 R&W
Mr James
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James
Afternoon 1:30-2:00 Grammar Science
Mr Elton
Listening Listening Music
2:00-2:30 Grammar Science
Mr Elton
Listening Science
Mr Elton
Geography
Mr Jack
2:30-3:05 Grammar Science
Mr Elton
Listening Science
Mr Elton
Geography
Mr Jack
3:05-3:35 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:35-4:05 Sport  Tiếng Việt  Art  Music  R&W
Mr James 
4:05-5:00 Sport  Tiếng Việt  Art  Music  Grammar

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA2. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.