Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 3B

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Toán  Tập đọc Tập viết Skills
Ms Hạnh
Chính tả
8:30-9:00 Kể chuyện  Tập đọc Tập viết Skills
Ms Hạnh
Chính tả
9:15-9:45 Listening  Speaking
Ms Olivia 
Grammar R&W
Mr C
Toán 
9:45-10:15 Science
Mr Josh
Speaking
Ms Olivia 
Grammar R&W
Mr C
Toán 
10:15-10:45 Thể dục Thư viện  Sinh hoạt TNXH Chủ nhiệm
Afternoon 1:30-2:00 Máy tính  Robotics LT&C Art German
G2
2:00-2:30 Máy tính  Robotics TLV Âm nhạc German
G2
2:30-3:05 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:05-3:35 Speaking
Mr Jack
Science
Mr Josh
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Toán 
3:35-4:05 Listening Science
Mr Josh
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Toán 
4:05-5:00 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 3B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.