Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 2B

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Chính tả Robotics  Máy tính  Thể dục Toán
8:30-9:00 Chính tả Robotics  Máy tính  Âm nhạc Toán
9:15-9:45 Speaking
Ms Olivia 
Science
Mr Elton
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Tập viết
9:45-10:15 Speaking
Ms Olivia 
Science
Mr Elton
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Kể chuyện 
10:15-10:45 Art  Thư viện  Sinh hoạt TNXH Chủ nhiệm
Afternoon 1:30-2:00 Tập đọc Toán  Tập đọc Skills
Ms Hạnh
Tập đọc
2:00-2:30 Tập đọc Toán  Tập đọc Skills
Ms Hạnh
Tập đọc
2:30-3:05 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:05-3:35 R&W
Mr James 
Listening Speaking Grammar German
G2
3:35-4:05 R&W
Mr James 
Speaking
Mr Jack
Science
Mr Elton
Grammar German
G2
4:05-5:00 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 2B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.