fbpx

Tú Tài Quốc Tế IB

Chương trình Tú tài quốc tế IB (IBDP) được công nhận quốc tế, giúp học sinh học tại các trường có uy tín lớn trên toàn thế giới. Cung cấp kiến thức học thuật sâu rộng Quan tâm nhiều khía cạnh khác hơn là kết quả Tạo ra những người học độc lập và luôn trong tư thể sẵn sàng; Bằng cấp quốc tế Được các trường công nhận về chất lượng đào tạo; Chương trình IB khuyến khích khả năng tư duy Không bao giờ phải học cách quản lý thời gian Đánh giá thực tế nhiều hơn là các bài kiểm tra Các môn học không được dạy một chiều Mang đến khuôn mẫu IB để học sinh phấn đấu và hướng đến