Accreditation

“Thương cho roi cho vọt”, nên chăng?