Accreditation

Làm thế nào để trẻ hòa nhập nhưng không hòa tan ở trường Quốc tế?