Trường quốc tế (International School) đã ra đời cách đây 89 năm. Năm 1924, trường quốc tế đầu tiên The International School of Geneva (Ecolint) được thành lập bởi những phụ huynh làm việc cho Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Hội Quốc liên (LN). Trường quốc tế truyền thống ban đầu được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận phụ huynh, những người làm việc trong các sứ bộ ngoại giao, công ty đa quốc gia, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế…

Các trường quốc tế này tuyển sinh rất giới hạn, không dành cho con em người bản địa. Theo thời gian, đặc biệt là khi quá trình toàn cầu hóa trỗi dậy, nhu cầu được tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến, đặc biệt là xu hướng quốc tế hóa giáo dục phát triển, nhiều hiện đại đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận nhỏ người dân địa phương, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển.