fee-refund-registration

Fee Refund Registration

  BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HOÀN HỌC PHÍ

  SCHOOL FEE REFUND APPLICATION FORM

  Bằng việc ký tên xác nhận dưới đây, tôi đồng ý với thông tin hoàn phí theo bảng kê điều chỉnh Năm học 2021 - 2022.
  By signing the acknowledgment below, I agree to the refund information follow by revised statement of the School Year 2021 - 2022.

  Tổng số tiền hoàn lại
  Total refunds (*)
  I. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL DETAILS
  Tên học sinh/ Student name (*)
  Giới tính/ Gender (*)
  Mã học sinh/ Student ID Number (*)
  Lớp/ Class (*)
  Tên phụ huynh/ Người giám hộ/ Parent or Guardian name (*)
  Địa chỉ
  Address (*)
  Điện thoại
  Mobile number (*)
  Thư điện tử
  Email address (*)
  II. PHƯƠNG THỨC HOÀN PHÍ/ TUITION AND FEE REFUND WAYS

  [group group-chuyenkhoan clear_on_hide]

  Chủ tài khoản/ Account holder name (*)
  Tên Ngân hàng/ Bank name (*)
  Chi nhánh/ Branch (*)
  Số tài khoản/ Account no. (*)

  (*) Trong trường hợp chủ tài khoản không phải là thông tin phụ huynh/người giám hộ, quý phụ huynh vui lòng gửi xác nhận bằng văn bản/email đến Văn phòng Nhà trường.
  In case the account holder information is not the parent/ guardian of the student, please send proof of payment via document or email to the school office.

  [/group]

  WESTERN AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

  If you have any concerns, please contact us.