Menu in September 2016

Menu for Primary and High school (Semi boarding)

Thực đơn tháng 09.2016 tại Hệ thống Trường Quốc tế Tây Úc

Menu for Primary and High school (Boarding)

Thực đơn tháng 09.2016 tại Hệ thống Trường Quốc tế Tây Úc

WESTERN AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

If you have any concerns, please contact us.