Disable Preloader

Hệ thống Trường Tây Úc triển khai chương trình đào tạo của Pennsylvania, Mỹ (Pennsylvania Curriculum), do Sở giáo dục Greenville cấp phép giảng dạy.

Chương trình giáo dục Bang Pennsylvania được quản lý bởi Bộ giáo dục Bang Pennsylvania theo tiêu chuẩn của Bang (PA Common Core State Standards), các tiêu chuẩn này tương thích 85% với tiêu chuẩn chung của liên bang (National Common Core), phần còn lại được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện học tập của học sinh tại Pennsylvania.

Học sinh tại WASS, đạt đủ các yêu cầu tốt nghiệp của chương trình sẽ được cấp bằng Tú tài Mỹ bởi Trường Greenville Highschool (Pennsylvania, Mỹ), bằng cấp được công nhận tại tất cả các trường tại Mỹ, Úc, Canada và các trường giảng dạy chương trình tiếng Anh trên toàn thế giới.

1. Nhóm môn học
  • English
  • Social Studies
  • Science
  • Mathematic
  • Health
  • Physical Education
  • Fine Or Applied Arts
2. Điều kiện tốt nghiệp

Học sinh tham gia chương trình Tú tài Mỹ phải hoàn thành tốt thiểu 25 tín chỉ (từ lớp 9 – 12) theo các môn với số tín chỉ như sau:

Học sinh nhập học vào lớp 10, 11, 12 sẽ được xét trên bảng điểm để được công nhận tín chỉ tương đương. Trong đó, mỗi năm học sẽ tham gia tối thiểu 6 môn học cùng với giáo dục thể chất.