fbpx

  THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

  ABSENCE FORM
  I. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL INFORMATION
  Họ và tên học sinh/ Student's Name (*)
  Lớp/ Class (*)
  Phụ huynh/ Người giám hộ/ Parent/ Guardian's Name (*)
  Email
  Email (*)

  * Quý phụ huynh vui lòng sử dụng email đã đăng ký với nhà trường
  Please use the email address that you signed up with the school

  Số điện thoại liên hệ
  Phone numbers (*)
  Ngày xin nghỉ
  Dates of absence (*)
  Từ/ From (*)
  Đến/ To (*)
  Full Day
  Morning section
  Afternoon section
  II. VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRONG CÁC NGÀY NGHỈ/ IN TERMS OF SCHOOL SERVICES ON THE ABSENCE DAYS
  Cắt suất ăn
  No meal
  Breakfast
  Lunch
  Snacks
  Không đăng ký dịch vụ
  No service
  Shuttle bus
  Boarding
  Lý do nghỉ học
  Reason for absence

  Bằng việc gửi thông tin nghỉ học của học sinh, phụ huynh xác nhận về việc xin nghỉ với thông tin như trên, hiểu rõ và đồng ý với Quy định về việc vắng mặt hoàn phí. Trong đó:

  By signing here, I acknowledge the absence request information above and agree with the school's terms of absence and refund:

  • Học phí, phí đưa rước, phí nội trú, phí học tập thực tế, phí NAPLAN không được hoàn trả trong trường hợp học sinh xin nghỉ hoặc vắng mặt.
   Tuition fee, school bus fee, boarding fee, extra-curricular fee and NAPLAN fee will not be refunded to students in case of absence requests.
  • Phí ăn chỉ được hoàn lại trong trường hợp phụ huynh gửi đơn đăng ký xin nghỉ trước ít nhất 1 ngày đối với Khối Mầm non và trước ít nhất 3 ngày đối với Khối Tiểu học và Trung học. Mức phí hoàn lại căn cứ vào quy định tại Biểu phí Nhà trường công bố hàng năm.
   The meal fee will be refunded if students have completed an accepted form or have the online form which is confirmed at least one day with Kindergarten and 3 days in advance with Primary, Secondary and High School.
  • Nhà trường không giải quyết nghỉ trong thời gian thi/kiểm tra cho học sinh.
   On the days of mid-term and final exams, all absence requests shall not be approved.
  • Thông tin học sinh nghỉ/vắng mặt sẽ được ghi nhận trong báo cáo học tập của học sinh.
   All absence history will be recorded on the student report.
  Ngày
  Tháng
  Năm
  Day     
  Month     
  Year