fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30R&W
Mr Rod
German
G3
Economics
Mr Manoj
ListeningListening
8:30-9:00R&W
Mr Rod
German
G3
Economics
Mr Manoj
SportListening
9:15-9:45R&W
Mr Rod
RoboticsMáy tính German
G3
Speaking
Ms Olivia
9:45-10:15GrammarRoboticsMáy tính German
G3
Speaking
Ms Olivia
10:15-10:45Speaking
Ms Olivia
R&W
Mr Rod
Speaking
Ms Olivia
R&W
Mr Rod
Grammar
10:45-11:15Speaking
Ms Olivia
R&W
Mr Rod
Speaking
Ms Olivia
R&W
Mr Rod
Grammar
Afternoon1:30-2:00Science
Mr Vinh 
Math
Mr Arjan
Science
Mr Vinh 
Math
Mr Arjan
Math
Mr Arjan
2:00-2:30Science
Mr Vinh 
Math
Mr Arjan
Science
Mr Vinh 
MusicMath
Mr Arjan
2:30-3:05Science
Mr Vinh 
Math
Mr Arjan
Science
Mr Vinh 
ArtSkills
3:05-3:35BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:35-4:05Sử Văn ListeningGrammarSkills
Ms Nhung
4:05-5:00Địa Văn ListeningGrammarSkills
Ms Nhung

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA9. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.