fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30ListeningGerman
G2
German
G2
ListeningGrammar
8:30-9:00ListeningGerman
G2
German
G2
R&W
Mr Rod
Grammar
9:15-9:45Robotics R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
Grammar
9:45-10:15Robotics R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
R&W
Mr Rod
Math
Mr Peter
10:15-10:45Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
10:45-11:15Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Speaking
Mr Brett
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Afternoon1:30-2:00ListeningScience
Mr Josh
ListeningMáy tính Science
Mr Josh
2:00-2:30ListeningScience
Mr Josh
Sử Skills
Ms Nhung 
Science
Mr Josh
2:30-3:05ListeningScience
Mr Josh
Địa Skills
Ms Nhung 
Science
Mr Josh
3:05-3:35BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:35-4:05ArtVăn Economics
Mr Manoj
SportSpeaking
Mr Brett
4:05-5:00ArtVăn Economics
Mr Manoj
SportSpeaking
Mr Brett

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA7. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.