fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30ListeningGrammarListeningSkills
Ms Nhung
R&W
Mr James
8:30-9:00ListeningGrammarListeningSkills
Ms Nhung
R&W
Mr James
9:15-9:45Máy tính German
G1
German
G1
RoboticsMath
Mr Steve
9:45-10:15Máy tính German
G1
German
G1
RoboticsMath
Mr Steve
10:15-10:45R&W
Mr James
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James
10:45-11:15R&W
Mr James
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James
Afternoon1:30-2:00GrammarScience
Mr Elton
ListeningListeningMusic
2:00-2:30GrammarScience
Mr Elton
ListeningScience
Mr Elton
Geography
Mr Jack
2:30-3:05GrammarScience
Mr Elton
ListeningScience
Mr Elton
Geography
Mr Jack
3:05-3:35BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:35-4:05Sport Tiếng Việt Art Music R&W
Mr James 
4:05-5:00Sport Tiếng Việt Art Music Grammar

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA2. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.