fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30ListeningGerman
G1
German
G1
Skills
Ms Nhung
Math
Mr Steve
8:30-9:00ListeningGerman
G1
German
G1
Skills
Ms Nhung
Math
Mr Steve
9:15-9:45Máy tính ListeningGrammarRoboticsR&W
Mr James 
9:45-10:15Máy tính ListeningGrammarRoboticsR&W
Mr James 
10:15-10:45Math
Mr Steve
R&W
Mr James 
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James 
Grammar
10:45-11:15Math
Mr Steve
R&W
Mr James 
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James 
Grammar
Afternoon1:30-2:00Science
Mr Elton
Sport ListeningListeningSpeaking
Mr James
2:00-2:30Science
Mr Elton
Tiếng Việt Science
Mr Elton
ListeningSpeaking
Mr James
2:30-3:05Science
Mr Elton
Tiếng Việt Science
Mr Elton
ListeningR&W
Mr James 
3:05-3:35BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:35-4:05Sport ListeningArt Music Geography
Mr Jack
4:05-5:00Sport ListeningArt Music Geography
Mr Jack

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA1. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.