fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning7:30-8:00Listening Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
GrammarThư viện
8:00-8:30ListeningScience
Mr Josh
Speaking
Mr James
GrammarSkills
Ms Nhung
8:30-9:00ListeningScience
Mr Josh
Speaking
Mr James
GrammarSkills
Ms Nhung
9:15-10:00Chào cờ Văn
C.Vy  
Sinh
T.Trung

T.Phương 
Văn
C.Vy
10:00-10:45
T.Phương 
Văn
C.Vy  
Sinh
T.Trung
Hoá
T.Thọ
Văn
C.Vy
10:45-11:30Hoá
T.Thọ
Toán
T.Linh 
Sử
C.Ly
Chủ nhiệmToán
T.Linh 
Afternoon1:20-2:05Toán
T.Linh
Toán
T.Linh
Văn
C.Vy
Địa
C.Thảo 
Toán
T.Linh
2:05-2:35R&W
Ms Michelle  
R&W
Ms Michelle  
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Thể dục
2:35-3:05R&W
Ms Michelle  
R&W
Ms Michelle  
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Âm nhạc
3:05-3:20BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:20-3:50German
G2
German
G2
RoboticsMáy tính Grammar
3:50-4:20German
G2
German
G2
RoboticsMáy tính Grammar
4:20-5:15Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 9. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.