fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning7:30-8:00GrammarListeningScience
Mr Elton
Speaking
Mr Brett
Art
8:00-8:30German
G1
ListeningScience
Mr Elton
Speaking
Mr Brett
Âm nhạc
8:30-9:00German
G1
ListeningScience
Mr Elton
Speaking
Mr Brett
Thể dục 
9:15-10:00Chào cờ Sử
C.Ly
Sử
C.Ly
Văn
C.Hiền 
Toán
T.Đến  
10:00-10:45Sinh
T.Trung
Sinh
T.Trung
Địa
C.Thảo 
Văn
C.Hiền 
Toán
T.Đến  
10:45-11:30
T.Phương 
Chủ nhiệm Văn
C.Hiền 
Toán
T.Đến  
Văn
C.Hiền 
Afternoon1:20-2:05
T.Phương

T.Phương
Địa
C.Thảo
Toán
T.Đến 
Toán
T.Đến 
2:05-2:35R&W
Mr Brett
Math
Mr Steve
R&W
Mr Brett
Math
Mr Steve
Grammar
2:35-3:05R&W
Mr Brett
Math
Mr Steve
R&W
Mr Brett
Math
Mr Steve
Grammar
3:05-3:20BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:20-3:50Máy tính German
T2
Skills
Ms Nhung
RoboticsThư viện 
3:50-4:20Máy tính German
T2
Skills
Ms Nhung
RoboticsThư viện 
4:20-5:15Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 7B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.