fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning7:30-8:00Science
Mr Elton
Speaking
Mr James 
GrammarListening Grammar
8:00-8:30Science
Mr Elton
Speaking
Mr James  
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Grammar
8:30-9:00Science
Mr Elton
Speaking
Mr James  
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Thư viện 
9:15-10:00Chào cờ 
T.Phương
Toán
T. Đến 
Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 
10:00-10:45Văn
C.Hiền 
Sử
C.Ly
Toán
T. Đến 
Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 
10:45-11:30Văn
C.Hiền 
Địa
C.Thảo 
Sinh
T.Trung  
Văn
C.Hiền 

T.Phương
Afternoon1:20-2:05Toán
T.Đến
Toán
T.Đến
Chủ nhiệm Sinh
T.Trung
Sử
C.Ly
2:05-2:35R&W
Mr James 
GrammarR&W
Mr James 
ListeningThư viện 
2:35-3:05R&W
Mr James 
GrammarR&W
Mr James 
ListeningThư viện 
3:05-3:20BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:20-3:50Skills
Ms Nhung
Máy tính Âm nhạcGerman
G2
Robotics 
3:50-4:20Skills
Ms Nhung
Máy tính ArtGerman
G2
Robotics 
4:20-5:15Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 6B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.