fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning7:30-8:00Speaking
Mr James
Science
Mr Elton
GrammarListening German
G2
8:00-8:30Speaking
Mr James
Science
Mr Elton
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
German
G2
8:30-9:00Speaking
Mr James
Science
Mr Elton
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Thể dục
9:15-10:00Chào cờ Văn
C.Hiền 

T.Phương
Văn
C.Hiền 
Sử
C.Ly
10:00-10:45Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 

T.Phương
Văn
C.Hiền 

T.Phương
10:45-11:30Toán
T. Đến 
Toán
T.Đến  
Sử
C.Ly
Địa
C.Thảo
Sinh
T.Trung 
Afternoon1:20-2:05Sinh
T.Trung 
Sinh
T.Trung 
Toán
T.Đến 
Chủ nhiệmVăn
C.Hiền 
2:05-2:35GrammarR&W
Mr James
ListeningR&W
Mr James
Máy tính 
2:35-3:05GrammarR&W
Mr James
ListeningR&W
Mr James
Máy tính 
3:05-3:20BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:20-3:50Thư viện Skills
Ms Nhung
German
T2
Âm nhạcRobotics 
3:50-4:20Thư viện Skills
Ms Nhung
German
T2
Art Robotics 
4:20-5:15Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 6A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.