fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30Chính tảToánTập đọcGerman
Mr G1
Toán 
8:30-9:00Thể dụcToán Tập đọc German
Mr G1
Toán
9:15-9:45Math
Mr Peter 
Math
Mr Peter 
ListeningSpeaking
Mr James 
Robotics
9:45-10:15Math
Mr Peter 
Math
Mr Peter 
ListeningSpeaking
Mr James 
Robotics
10:15-10:45Skills
Ms Hạnh
Thư viện Sinh hoạtChủ nhiệmLịch sử 
10:45-11:15Skills
Ms Hạnh
Thư viện Kể chuyện Toán Địa lý
Afternoon1:30-2:00Toán LT&CMáy tính Khoa họcArt
2:00-2:30Toán LT&CMáy tính Khoa họcÂm nhạc
2:30-3:05BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:05-3:35Science
Mr Josh
GrammarSpeaking
Mr James
R&W
Mr James 
TLV
3:35-4:05Science
Mr Josh
GrammarScience
Mr Josh
R&W
Mr James 
TLV
4:05-5:00Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 5. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.