fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30Skills
Ms Hạnh
Toán Toán Tập đọcRobotics 
8:30-9:00Skills
Ms Hạnh
Toán Kể chuyện Tập đọcRobotics 
9:15-9:45Speaking
Mr James
R&W
Mr James 
ListeningListeningMáy tính
9:45-10:15Speaking
Mr James
R&W
Mr James 
GrammarGrammarMáy tính
10:15-10:45TNXHThư viện Sinh hoạtThể dụcChủ nhiệm
Afternoon1:30-2:00Tập viếtChính tảArtLT&CGerman
G1
2:00-2:30Tập viếtChính tảÂm nhạcTLVGerman
G1
2:30-3:05BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:05-3:35Science
Mr Elton
Science
Mr Elton
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Toán
3:35-4:05ListeningScience
Mr Elton
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Toán
4:05-5:00Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 3A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.