fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30Chính tảRobotics Máy tính Thể dụcToán
8:30-9:00Chính tảRobotics Máy tính Âm nhạcToán
9:15-9:45Speaking
Ms Olivia 
Science
Mr Elton
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Tập viết
9:45-10:15Speaking
Ms Olivia 
Science
Mr Elton
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Kể chuyện 
10:15-10:45Art Thư viện Sinh hoạtTNXHChủ nhiệm
Afternoon1:30-2:00Tập đọcToán Tập đọcSkills
Ms Hạnh
Tập đọc
2:00-2:30Tập đọcToán Tập đọcSkills
Ms Hạnh
Tập đọc
2:30-3:05BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:05-3:35R&W
Mr James 
ListeningSpeakingGrammarGerman
G2
3:35-4:05R&W
Mr James 
Speaking
Mr Jack
Science
Mr Elton
GrammarGerman
G2
4:05-5:00Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 2B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.