fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30RoboticsThể dụcArt Máy tính Chính tả
8:30-9:00RoboticsToán Âm nhạcMáy tính Chính tả
9:15-9:45Speaking
Mr Brett
Science
Mr Josh
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Tập viết
9:45-10:15Speaking
Mr Brett
Science
Mr Josh
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Kể chuyện 
10:15-10:45Toán Thư viện Sinh hoạt TNXHChủ nhiệm
Afternoon1:30-2:00Tập đọcTập đọcSkills
Ms Hạnh
Tập đọcToán 
2:00-2:30Tập đọcTập đọcSkills
Ms Hạnh
Tập đọcToán 
2:30-3:05BREAKBREAKBREAKScience
Mr Josh
BREAK
3:05-3:35ListeningR&W
Mr James
Speaking
Mr Brett
BREAKGerman
G1 
3:35-4:05ListeningR&W
Mr James
GrammarSpeaking
Mr Brett
German
G1 
4:05-5:00Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 2A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.