fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30Máy tính Art Robotics ToánTiếng Việt 
8:30-9:00Máy tính Thể dụcRobotics Toán Tiếng Việt 
9:15-9:45Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James 
Science
Mr Elton
German
G1
9:45-10:15Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James 
Science
Mr Elton
German
G1
10:15-10:45Âm nhạcThư viện Sinh hoạt TNXHChủ nhiệm 
Afternoon1:30-2:00Skills
Ms Hạnh 
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
2:00-2:30Skills
Ms Hạnh
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
2:30-3:05BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:05-3:35ListeningR&W
Mr Brett
Science
Mr Elton
GrammarTiếng Việt 
3:35-4:05ListeningR&W
Mr Brett
Speaking
Mr James 
GrammarTiếng Việt 
4:05-5:00Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 1A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.