fbpx

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN / APPLICATION INFORMATION

Vị trí ứng tuyển / Your desired position

Mức lương mong muốn / Expected salary

Ngày có thể bắt đầu làm việc / Date to start working

THÔNG TIN CÁ NHÂN / PERSONAL DETAILS

Họ và tên / Full name

Ngày sinh / Date of birth

Giới tính

Địa chỉ thường trú / Permanent address

Điện thoại di động / Phone number

CMND / ID Card

Ngày cấp / Date of issue

Nơi cấp / Place of issue

Thư điện tử / Email

Tình trạng hôn nhân

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP / EDUCATION PROCESS
Thời gian / Duration
Tên trường / Name of University
Tốt nghiệp/ Graduated Time
Chuyên ngành / Major
Loại hình đào tạo / By Category
Xếp loại / Qualification