fbpx

  THÔNG TIN ỨNG TUYỂN / APPLICATION INFORMATION

  Vị trí ứng tuyển / Your desired position

  Mức lương mong muốn / Expected salary

  Ngày có thể bắt đầu làm việc / Date to start working

  THÔNG TIN CÁ NHÂN / PERSONAL DETAILS

  Họ và tên / Full name

  Ngày sinh / Date of birth

  Giới tính

  Địa chỉ thường trú / Permanent address

  Điện thoại di động / Phone number

  CMND / ID Card

  Ngày cấp / Date of issue

  Nơi cấp / Place of issue

  Thư điện tử / Email

  Tình trạng hôn nhân

  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP / EDUCATION PROCESS
  Thời gian / Duration
  Tên trường / Name of University
  Tốt nghiệp/ Graduated Time
  Chuyên ngành / Major
  Loại hình đào tạo / By Category
  Xếp loại / Qualification