fbpx

  SCHOOL REAPPLICATION FORM


  PHIẾU ĐĂNG KÝ TÁI GHI DANH

    STUDENT INFORMATION / Thông tin học sinh
  Full name/
  Họ và tên:
  Preferred name/
  Tên thường gọi:
  Gender/
  Giới tính:
  Class/Lớp:
  Permanent address/
  Địa chỉ thường trú:
  Residential address/
  Địa chỉ liên hệ:
  Program/
  Chương trình học:
    FAMILY INFORMATION / Thông tin phụ huynh
  Father/Cha
  Full name/Họ và tên
  Date of birth/Ngày sinh
  Contact number/Số điện thoại
  Email address/Thư điện tử
  Address/Địa chỉ
  Photo 4x6/Ảnh 4x6
  Mother/Mẹ
  Full name/Họ và tên
  Date of birth/Ngày sinh
  Contact number/Số điện thoại
  Email address/Thư điện tử
  Address/Địa chỉ
  Photo 4x6/Ảnh 4x6
  Guardian/Người giám hộ
  Full name/Họ và tên
  Date of birth/Ngày sinh
  Contact number/Số điện thoại
  Email address/Thư điện tử
  Address/Địa chỉ
  Photo 4x6/Ảnh 4x6
  Primary contact/
  Người liên hệ thường xuyên:
  Emergency contact number/
  Số điện thoại liên hệ khẩn cấp:
    BILLING INFORMATION / Thông tin thanh toán
  Payment method/
  Hình thức đóng phí
  Payment method of meal fees/
  Hình thức đóng phí ăn
  Payment method of boarding/
  Hình thức đóng phí nội trú
  Person, Party responsible for school fees/
  Chịu trách nhiệm thanh toán học phí
  Meals registration/Đăng ký ăn tại trường
  Boarding registration/
  Đăng ký nội trú
  School bus registration/
  Đăng ký xe đưa rước
  TAX invoice (VAT)/
  Xuất hóa đơn tài chính (VAT)
  Company's name/
  Tên công ty
  Address/
  Địa chỉ
  Company's Tax code/
  Mã số thuế
  Contact information/
  Người liên hệ
  Contact number/
  Số điện thoại

  PARENTS COMMITMENT/ CAM KẾT CỦA PHỤ HUYNH

  1. The undersigned Parent (s) and/or Guardian (s) (hereby collectively referred to as “Parent (s)”) acknowledgẹ(s) and agree(s) that this Commitment is a legally binding commitment between the Western Australian International School System (hereby collectively referred to as “the School”) and such Parent (s) subject to acceptance of enrolment of an applicant by the School.
   Phụ huynh (hoặc Người giám hộ) ký tên dưới đây (sau đây gọi chung là Phụ huynh) thừa nhận và đồng ý rằng cam kết này là một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa Hệ thống trường Tây Úc (sau đây gọi chung là Nhà trường) và Phụ huynh về việc đồng ý cho học sinh học tại trường.

  2. By signing this Commitment, the Parent(s) agree(s) that all terms & conditions in the School fees has been read and understood. The school has the right to adjust the school fees depending on each year but not exceed morethan 10%/year except for these scenarios Fluctuation or Government policies. Meal fees and other fees could be adjusted based on the reality. All school fees are based on the most updated schedule of fees. The Parent(s) acknowledges and agree to all the terms and conditions which are mentioned in the schedule of fees, including: enrollment, payment, withdrawal from school and refunds.
   Phụ huynh đã đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện nêu trong Biểu phí của Nhà trường. Phụ huynh hiểu rằng Nhà trường có quyền điều chỉnh học phí theo từng thời điểm, học phí có thể được điều chỉnh nhưng không tăng quá 10%/năm, ngoại trừ các trường hợp biến động về kinh tế hoặc chính sách của Nhà nước. Tiền ăn và các khoản phí khác có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Bất kỳ các khoản phí nào được đề cập và thông báo đều được căn cứ vào Biểu phí mới nhất. Phụ huynh đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã nêu trong Biểu phí, bao gồm các điều kiện về nhập học, thanh toán, thôi học và hoàn phí.

  3. By signing this Commitment, the Parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that the school has the right to suspend or expel the student from school. The school reserves the right to cancel the enrolment or not to accept a student into the School if Tuition fees are not paid by the applicable payment date specified in the Schedule of Fees.
   Phụ huynh đồng ý rằng Nhà trường có quyền tạm ngưng hoặc buộc thôi học nếu học sinh không tuân thủ nội quy của Nhà trường. Nhà trường có quyền từ chối học sinh nhập học hoặc tiếp tục học nếu một trong các khoản phí không được thanh toán theo đúng lịch hẹn đã được quy định tại Biểu phí mới nhất.

  4. The Parent(s) acknowledge(s) that the Extra-curricular activities, field trips are part of school’s main course and students need to complete all assigned tasks including extra periods. Parent(s) needs to pay in full. The student is allowed to be absent from field trips due to his/her health problems.
   Phụ huynh hiểu rằng các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại là một phần trong chương trình học và học sinh phải hoàn thành đủ các điều kiện của chương trình. Phụ huynh đồng ý cho học sinh tham gia các hoạt động do Nhà trường tổ chức bao gồm các chuyến dã ngoại/giờ học ngoại khóa và thanh toán đầy đủ chi phí của các hoạt động này (Học sinh chỉ được phép vắng mặt vì lý do sức khỏe).

  5. Parent(s) need(s) to pick the student up right after school time. The school will collect additional fees if the student stays at school after regular hours for tutorial/clubs.
   Phụ huynh phải đón học sinh ngay sau giờ học theo thời gian quy định của Nhà trường. Sau thời gian quy định, Nhà trường có quyền áp dụng phí chăm sóc ngoài giờ theo quy định.

  6. Parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that the school is not liable in any injury which could occur to the Student during the time the student attends the field trips/ extra activities except to the extent that such injury results from the negligence of the School.
   Phụ huynh đồng ý rằng Nhà trường được miễn trừ trách nhiệm với bất kỳ chấn thương nào có thể xảy ra đối với học sinh trong khi học tập và tham dự các hoạt động do nhà trường tổ chức, trừ khi sự tổn hại đó phát sinh từ sự cẩu thả và thiếu trách nhiệm của Nhà trường.

  7. The parent(s) acknowledge(s) and agree(s) to leave medicine at the First Aid room with required information such as: Student’s name, Prescription and instructions. For emergency situations, Parent(s) hereby authorises to the school to initiate the medical process in the best interests of your child/children and undertake to pay all costs incurred by the school in doing so.
   Phụ huynh đồng ý rằng khi gửi thuốc đến Phòng Y tế của Nhà trường cần kèm theo thông tin tên học sinh, tên thuốc, liều lượng và hướng dẫn sử dụng. Trong trường hợp khẩn cấp, Phụ huynh ủy quyền cho Phòng Y tế nhà trường sơ cấp cứu tại chỗ hoặc đưa học sinh đến cơ sở y tế gần nhất. Phụ huynh sẽ không khiếu nại hoặc yêu cầu nhà trường chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến chi phí cũng như các vấn đề khác phát sinh từ việc điều trị này.

  8. The parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that images taken of the child/children, artwork and other documents for promotional purposes and the school is not reliable in paying any fees.
   Phụ huynh cho phép Nhà trường sử dụng hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật và/hoặc các tư liệu khác liên quan đến học sinh trong các tài liệu quảng bá của Nhà trường mà không phải trả bất kỳ chi phí nào liên quan.

  9. The parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that the school is not reliable in losing student’s belongings including electrical equipment.
   Phụ huynh đồng ý rằng Nhà trường không chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại hoặc mất mát đối với đồ dùng cá nhân của học sinh bao gồm các thiết bị điện tử.

  10. Parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that compensation to the school shall be made for any damage caused by the student who violates the school’s facilities, documents which are mentioned in the school’s rules and regulations or other misconduct.
   Phụ huynh có trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ những mất mát hoặc hư hỏng nào về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu của Nhà trường do học sinh gây ra.

  11. The parent(s) agree(s) and support(s) the educational program which is implemented by the school and other requirements of activities schedule and guarantee of Academic Honest Policy.
   Phụ huynh đồng ý và hỗ trợ những chương trình đào tạo Nhà trường triển khai và những yêu cầu đặc biệt về lịch hoạt động của học sinh theo yêu cầu của Nhà trường, cũng như cam kết đảm bảo chính sách trung thực trong học thuật của Nhà trường.

  12. The parent(s) agree(s) and guarantee(s) that the student will comply with the School Rules which are in the Parent(s) Handbook. The adjustment of Academic strategies year-by- year, parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that in the case of non-compliance with school rules. The school reserves the right to suspend or expel the student. The school may decide, in its sole discretion, not to provide any refund or reduction in fees already paid or which are payable to the school.
   Phụ huynh đồng ý và đảm bảo rằng học sinh sẽ tuân thủ các Nội quy đã nêu trong Sổ tay Phụ huynh, các chính sách về học thuật khác được công bố và được sửa đổi theo thời gian. Phụ huynh đồng ý rằng nếu học sinh không tuân thủ các nội quy và chính sách, Nhà trường có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc học của học sinh tại trường. Trong trường hợp này, Nhà trường có quyền từ chối hoàn trả bất kỳ các khoản phí nào đã được thanh toán trước đó.

  By signing this Admission Commitment, Parent(s) have read, understood and agreed to be bound by the obligations in this commitment and by subsequent amendment(s) as notified by the school from time to time.
  Bằng việc ký tên xác nhận vào phiếu nhập học này, Phụ huynh đã đọc, hiểu và đồng ý với những Cam kết nhập học đã nêu trên. Phụ huynh đồng ý rằng học sinh sẽ bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ và quyền lợi trong Cam kết này và bất kỳ sửa đổi nào trong thời gian tiếp theo theo thông báo của Nhà trường.

  Date

  Ngày , tháng , năm

  Parent(s)/Guardian
  Phụ huynh/Giám hộ