form-khai-bao-y-te

Form Khai báo y tế

  MẪU KHAI BÁO Y TẾ - COVID 19

  (HEALTH DECLARATION FORM – COVID-19)
  Họ và tên học sinh
  Student's Full name
  Lớp
  Class
  Người khai thông tin
  Declarator's Full name
  Điện thoại
  Telephone
  Thư điện tử
  Email address
  Trong vòng 14 ngày qua, học sinh/ người trong gia đình có đến tỉnh/ thành phố/ khu vực đang được cách ly xã hội theo yêu cầu của nhà nước:
  In the past 14 days, have you or your relatives been to a province / city / region that is being social quarantine by the government:
  Nếu Có, vui lòng điền rõ khu vực học sinh/ người trong gia đình đã đến:
  If Yes, please specify the area you or your relatives went to:
  Trong vòng 14 ngày qua, học sinh/ người trong gia đình có di chuyển đến tỉnh/ thành phố khác ngoài TP. HCM:
  In the past 14 days, have you or your relatives moved anywhere other than HCMC:

  Nếu Có, vui lòng điền rõ khu vực học sinh/ người trong gia đình đã đến:
  If Yes, please specify the area you or your relatives went to:
  Trong vòng 14 ngày qua, học sinh/ người trong gia đình có tiếp xúc trực tiếp (F0) và gián tiếp (F1, F2, F3, F4) với các ca nghi nhiễm Covid-19:
  In the past 14 days, have you or your relatives had direct (F0) and indirect (F1, F2, F3, F4) interaction with suspected Covid-19 infections:
   
  Có/ Yes
  Không/ No
  F0

  F1

  F2

  F3

  F4

  Trong vòng 14 ngày qua, học sinh/ người trong gia đình có tham gia cách ly tại các khu cách ly tập trung:
  In the past 14 days, have you or your relatives participated in concentrated quarantine area:

  Nếu Có, vui lòng điền rõ khu cách ly học sinh/ người trong gia đình đã ở:
  If Yes, please specify the area you or your relatives went to:
  Trong vòng 14 ngày qua, học sinh/ người trong gia đình có những triệu chứng nào sau đây:
  In the past 14 days, have you or your relatives had any of the following symptoms:
  Có/ Yes
  Không/ No
  Sốt/ Fever

  Ho khan/ Dry cough

  Khó thở/ Shortness of breath or difficulty breathing

  Đau cơ/ Muscle pain

  Đau đầu/ Headache

  Đau họng/ Sore throat

  Mất vị giác/ New loss of taste or smell

  Ớn lạnh lặp đi lặp lại/ Repeated shaking with chills

  Tiêu chảy/ Diarrhea

  Học sinh/ người trong gia đình đã từng thực hiện kiểm tra virus Covid-19 trước đây chưa?      
  Have you or your relatives ever made the COVID-19 test before?

  Có thành viên nào trong gia đình xuất hiện các triệu chứng của Covid-19?
  Does any member in your family have some of Covid-19 symptoms?

  CAM KẾT/ ACKNOWLEDGEMENT

  Tôi cam kết đã đọc và hiểu cũng như trả lời tất cả các câu hỏi trên. Tôi thừa nhận và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân, thông tin sức khỏe của tôi.

  I have answered all questions to the best of my knowledge. I acknowledge and agree to the collection, use and disclosure of my personal data, health information.

  Ngày/ Date [_date]


  HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

  Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.