Accreditation

Field trip khối 1,2,3 đến KDL Đại Nam & Nhà tù Phú Lợi