fbpx

  ĐƠN XIN THÔI HỌC


  STUDENT WITHDRAWAL FORM

    Thông tin học sinh
  Student's information
  Trường
  School
  Giáo viên chủ nhiệm
  Homeroom teacher's name
  Tên học sinh
  Student's name
  Giới tính
  Gender
  Ngày sinh
  Date of Birth
  Lớp
  Grade
  Ngày thôi học
  Withdrawal Date
  Tên phụ huynh
  Parent's name
  Điện thoại
  Telephone
  Địa chỉ liên hệ
  Address
    Lý do xin thôi học
  Reason for Withdrawal
  Tên quốc gia
  Name of country
  Tên trường học chuyển đến
  Name of New school
  Địa chỉ trường
  School Adress
  Quận/Huyện/Thành phố
  District/Province/City
  Điện thoại
  Telephone
  Phụ huynh (Người giám hộ) ký tên
  Parent (Guardian) signature
  Ngày
  Date

  Học bạ của học sinh sẽ được chuyển tiếp sang trường học mới khi có đơn yêu cầu.
  Student educational records will be forwarded to the receiving school upon written request.