fbpx

THÔNG TIN HỌC SINH/ STUDENT INFORMATION
Họ và tên/ Full name (*)
Ngày sinh/ Date of birth (*)
Lớp/ Class (*)
Hình Hộ chiếu/ Passport Image (*)