fbpx

Trial class

S

TUDENT'S INFORMATION / THÔNG TIN HỌC SINH (*)

Full name / Họ và tên

Date of birth / Ngày sinh

School's name / Trường đang học

C

ONTACT INFORMATION / THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

Full name / Họ và tên

Mobile Phone / Điện thoại

Email/Thư điện tử

Thank you for registering the Trial class at the Western Australian International School System.