fbpx

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ TẠI TRƯỜNG
  NĂM HỌC 2020-2021

  REGISTRATION FORM FOR SCHOOL SERVICES
  SCHOOL YEAR 2020-2021
  I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ/ REGISTRATION INFORMATION
  Họ tên phụ huynh/ Parent's Full name (*)
  Họ tên học sinh/ Student's Full name (*)
  Lớp/ Class (*)
  Mã học sinh/ Student ID
  II. SUẤT ĂN TẠI TRƯỜNG/ SCHOOL MEALS
  Hình thức đăng ký suất ăn/ Type of registration
  Lựa chọn suất ăn/ Meal selection
  III. DỊCH VỤ ĐƯA RƯỚC/ TRANSPORTATION

  Pick up from home

  Transit car

  No registration

  Địa chỉ đón/ Pick up address
  Số nhà/ No. Address
  Đường/ Street
  Phường/Quận Ward/District
  Địa chỉ trả/ Drop off address
  Số nhà/ No. Address
  Đường/ Street
  Phường/Quận Ward/District

  District 7 <=> District 3

  Địa điểm trung chuyển tại quận 7/
  Transit address at District 7
  Số nhà/ No. Address
  Đường/ Street
  Phường/Quận Ward/District

  Binh Thanh District <=> District 3

  Địa điểm trung chuyển tại quận Bình Thạnh/
  Transit address at Binh Thanh District
  Số nhà/ No. Address
  35
  Đường/ Street
  Nguyễn Hữu Cảnh
  Phường/Quận Ward/District
  22/ Bình Thạnh
   
  IV. DỊCH VỤ NỘI TRÚ/ DORM SERVICE
  V. GIÁO TRÌNH NĂM HỌC 2020 - 2021/ SCHOOL CURRICULUM 2020 - 2021
  VI. ĐỒNG PHỤC/ UNIFORM

  Male

  Female

  Áo đi học/ Shirt
  Cái/ piece
  Size/ Cỡ áo
  Áo thể dục/ PE Shirt
  Cái/ piece
  Size/ Cỡ áo
  Quần đi học/ Shorts
  Cái/ piece
  Size/ Cỡ áo
  Quần thể dục/ PE Shorts
  Cái/ piece
  Size/ Cỡ áo
  Mền gối/ Pillows
  Áo đi học/ Shirt
  Cái/ piece
  Size/ Cỡ áo
  Áo thể dục/ PE Shirt
  Cái/ piece
  Size/ Cỡ áo
  Quần đi học/ Shorts
  Cái/ piece
  Size/ Cỡ áo
  Quần thể dục/ PE Shorts
  Cái/ piece
  Size/ Cỡ áo
  Mền gối/ Pillows

  Thông số size vui lòng tham khảo tại đây:

  Please review size reference via:

  I have read, understood and agreed with the terms relating to registration for school services for the school year of 2020 - 2021.