fbpx

  INFORMATION
  REGISTRATION FORM


  PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

  Saturday April 6, 2019/Thứ Bảy, ngày 06/04/2019
  8AM - 12:00PM/08:00 sáng - 12:00 trưa

  43 Nguyen Thong, Ward 7, District 3, HCMC
  43 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

  Parent's name: (*)
  Họ tên phụ huynh
  Phone number: (*)
  Số điện thoại
  Email address: (*)
  Thư điện tử:
  Student's name:
  Họ tên học sinh
  Student's age:
  Tuổi học sinh
  Class:
  Lớp
  Which exhibition area would you like to visit ? (*)
  Bạn muốn tham quan khu vực triển lãm nào?

  (*) Bắt buộc