fbpx

INFORMATION
REGISTRATION FORM


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Saturday April 6, 2019/Thứ Bảy, ngày 06/04/2019
8AM - 12:00PM/08:00 sáng - 12:00 trưa

43 Nguyen Thong, Ward 7, District 3, HCMC
43 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

Parent's name: (*)
Họ tên phụ huynh
Phone number: (*)
Số điện thoại
Email address: (*)
Thư điện tử:
Student's name:
Họ tên học sinh
Student's age:
Tuổi học sinh
Class:
Lớp
Which exhibition area would you like to visit ? (*)
Bạn muốn tham quan khu vực triển lãm nào?

(*) Bắt buộc