fbpx

  MẪU KHAI BÁO SỨC KHỎE - COVID 19

  (HEALTH DECLARATION FORM – COVID-19)
  Họ và tên
  Full name
  Ngày tháng năm sinh
  Date of Birth
  Giới tính
  Gender
  Địa chỉ liên hệ
  Contact address
  Điện thoại
  Mobile
  Thư điện tử
  Email address
  Ngày đến thăm
  Date of visiting
  Tại cơ sở
  Campus's address
  Nhiệt độ cơ thể
  Measured temperature
  Vui lòng chọn thông tin/ Please indicate if you are:
  Hôm nay hoặc trong vòng 14 ngày qua, bạn có những triệu chứng nào sau đây:
  Today or in the past 14 days, have you had any of the following symptoms:
  Có/
  Yes
  Không/
  No
  Sốt/ Fever
  Ho khan/ Dry cough
  Khó thở/ Shortness of breath or difficulty breathing
  Đau cơ/ Muscle pain
  Đau đầu/ Headache
  Đau họng/ Sore throat
  Mất vị giác/ New loss of taste or smell
  Ớn lạnh lặp đi lặp lại/ Repeated shaking with chills
  Tiêu chảy/ Diarrhea
  Bạn đã từng thực hiện kiểm tra virus Covid-19 trước đây chưa?
  Have you ever made the COVID-19 test before?
  Bạn hoặc thành viên trong gia đình bạn đã từng ở khu vực cách ly chưa?
  Have you or any member in your family been in isolation areas before?
  Có thành viên nào trong gia đình bạn xuất hiện các triệu chứng của Covid-19?
  Does any member in your family have some of Covid-19 symptoms?
  CAM KẾT/ ACKNOWLEDGEMENT

  Tôi cam kết đã đọc và hiểu cũng như trả lời tất cả các câu hỏi trên. Tôi thừa nhận và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân, thông tin sức khỏe của tôi.
  I have answered all questions to the best of my knowledge. I acknowledge and agree to the collection, use and disclosure of my personal data, health information.

  Ký tên/ Signature
  Ngày/ Date

  Dành riêng cho nhân viên WASS: Tôi đã kiểm tra các khai báo trên và đồng ý cho khách tham quan WASS.For WASS use only: I have checked the above declaration and the visitor is clear to visit WASS.

  Ký tên/ Signed
  Ngày/ Date