fbpx

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI HỌC BỔNG TÚ TÀI

EXAM REGISTRATION FOR SCHOLARSHIPS OF DIPLOMA PROGRAMS
Họ tên phụ huynh
Parent's Name (*)
Họ tên học sinh
Student's Name (*)
Năm sinh học sinh
Year of birth (*)
Trường hiện tại của học sinh
Current School (*)
Khối lớp
Current Grade (*)
Điện thoại
Phone (*)
Thư điện tử
Email (*)