fbpx

  BIỂU MẪU ỨNG TUYỂN

  EMPLOYMENT APPLICATION FORM
  1. Personal Information/ Thông tin cá nhân:
  Full name
  Họ & tên
  Date of birth
  Ngày tháng năm sinh
  Gender
  Giới tính
  Permanent Address
  Địa chỉ thường trú
  Temporary Address
  Địa chỉ tạm trú
  Email
  Email
  Phone
  SĐT
  Date Available
  Ngày nhận việc
   
  Position Applied For
  Vị trí ứng tuyển
   
  Curriculum Vitae
  Hồ sơ
   
  2. Education/ Training And Qualifications/ Trình độ học vấn và bằng cấp:
  College
  Trường
  City/ State
  Thành phố
  From
  Từ
  To
  Đến
   
  Graduate
  Đã tốt nghiệp chưa?
   
  Degree/ Certification
  Bằng cấp/ Chứng chỉ

  OTHER
  Bằng cấp khác
  City/ State
  Thành phố
  From
  Từ
  To
  Đến
   
  Degree/ Certification
  Bằng cấp/ Chứng chỉ

  OTHER
  Bằng cấp khác
  City/ State
  Thành phố
  From
  Từ
  To
  Đến
   
  Degree/ Certification
  Bằng cấp/ Chứng chỉ
  3. Previous Working Experience/ Kinh nghiệm làm việc:
  Company Name
  Tên công ty
  Address
  Địa chỉ
  Email
  Email
  Phone
  SĐT
  Starting pay
  Lương bắt đầu
  Ending pay
  Lương kết thúc
  Job title
  Vị trí
  Responsibilities
  Trách nhiệm
  From
  Từ
  To
  Đến
   
  Reason For Leaving
  Lý do nghỉ việc

  Company Name
  Tên công ty
  Address
  Địa chỉ
  Email
  Email
  Phone
  SĐT
  Starting pay
  Lương bắt đầu
  Ending pay
  Lương kết thúc
   
  Job title
  Vị trí
  Responsibilities
  Trách nhiệm
  From
  Từ
  To
  Đến
   
  Reason For Leaving
  Lý do nghỉ việc

  Company Name
  Tên công ty
  Address
  Địa chỉ
  Email
  Email
  Phone
  SĐT
  Starting pay
  Lương bắt đầu
  Ending pay
  Lương kết thúc
   
  Job title
  Vị trí
  Responsibilities
  Trách nhiệm
  From
  Từ
  To
  Đến
   
  Reason For Leaving
  Lý do nghỉ việc
  References/ Tham chiếu
  Safer recruitment guidelines recommend that references are taken up prior to interview. Please give me names and address of two professional referees. One of these should be your present or most recent employer.
  Hướng dẫn tuyển dụng an toàn hơn khi thông tin tham chiếu được đưa trước khi phỏng vấn. Xin vui lòng điền tên và địa chỉ của hai người tham chiếu. Một trong những người này là cấp trên hoặc đồng nghiệp gần đây nhất của bạn.
  Full name
  Họ & tên
  Relationship
  Mối quan hệ
  Company Name
  Tên công ty
  Title
  Vị trí
  Email
  Email
  Phone
  SĐT

  Full name
  Họ & tên
  Relationship
  Mối quan hệ
  Company Name
  Tên công ty
  Title
  Vị trí
  Email
  Email
  Phone
  SĐT
  Background Check Consent/ Kiểm Tra Thông Tin
  If asked, are you willing to consent to a background check?
  Bạn có bằng lòng kiểm tra thông tin hay không?
  Declaration/ Trách nhiệm

  You cannot sign this form in screen. By submitting an email application, you undertake that the information you have provided is true and accurate to the best of your knowledge. You may be required to sign your application at a later of the selection process.

  Bạn không thể kí vào mẫu đơn này trong màn hình. Bằng cách gửi email ứng tuyển, bạn phải cam kết rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác. Bạn có thể được yêu cầu ký vào đơn ứng tuyển sau quá trình tuyển dụng.

  I certify that to the best of my knowledge and belief the information given in this application is true and accurate. I understand that if the information is false or misleading it will disqualify me from appointment or after appointment could lead to a disciplinary action or dismissal.

  Tôi xác nhận rằng, thông tin ứng tuyển đuợc cung cấp hoàn toàn chính xác. Tôi biết rằng những thông tin sai lệch có thể gây hiểu nhầm và sẽ khiến tôi không đủ điều kiện được bổ nhiệm hoặc sau khi bổ nhiệm có thể bị kỉ luật hoặc sa thải.

  Name (please print)/ Họ tên (đánh máy)

  Date/ Ngày

  Signature/ Ký tên