fbpx

[device]Academic Showcase 2018 heading[/device]

Come and learn about the

Curriculum offerings

Communicate with teachers about Subject Outlines.
Trao đổi với giáo viên về kế hoạch học tập môn học

Extracurricular activities

Refer types and planning of extracurricular activities
Tham khảo mô hình câu lạc bộ

Orientation Section

Board of Principals and Head teachers
Định hướng, trao đổi với
Ban giám hiệu Nhà trường và Trưởng bộ môn.

8:30am,

Saturday, August 4th, 2018

272 Vo Thi Sau, Ward 7,
District 3, HCMC

REGISTRATION FORM/
MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC DỰ ÁN SECTION ĐỊNH HƯỚNG

Parent's Name/Tên phụ huynh
Telephone/Điện thoại
Student's Name/Tên học sinh
Class/Lớp

TYPE OF PRESENTATION/ CHỦ ĐỀ

Orientation Information/
Thông tin định hướng năm học
8:00am - 9:00am
Western Australian Curriculum - Overview,
curriculum, assessing and reporting/ Đánh giá và
báo cáo tổng quan Chương trình học thuật Bang Tây Úc
9:15am - 9:45am
Western Australian Curriculum – Science/
Môn Khoa học - Chương trình bang Tây Úc
10:00am - 10:30am
Western Australian Curriculum – Math/
Môn Toán - Chương trình bang Tây Úc
10:45am - 11:00am
Western Australian Curriculum – English/
Môn Tiếng Anh - Chương trình bang Tây Úc
11:15am - 11:45am

For questions, please contact the
Academic Showcase Committee
at info@wass.edu.vn