fbpx

ĐƠN XIN THÔI HỌC


STUDENT WITHDRAWAL FORM

  Thông tin học sinh
Student's information
Trường
School
Giáo viên chủ nhiệm
Homeroom teacher's name
Tên học sinh
Student's name
Giới tính
Gender
Ngày sinh
Date of Birth
Lớp
Grade
Ngày thôi học
Withdrawal Date
Tên phụ huynh
Parent's name
Điện thoại
Telephone
Địa chỉ liên hệ
Address
  Lý do xin thôi học
Reason for Withdrawal
Tên quốc gia
Name of country
Tên trường học chuyển đến
Name of New school
Địa chỉ trường
School Adress
Quận/Huyện/Thành phố
District/Province/City
Điện thoại
Telephone
Phụ huynh (Người giám hộ) ký tên
Parent (Guardian) signature
Ngày
Date

Học bạ của học sinh sẽ được chuyển tiếp sang trường học mới khi có đơn yêu cầu.
Student educational records will be forwarded to the receiving school upon written request.