fbpx

BIỂU MẪU ỨNG TUYỂN

EMPLOYMENT APPLICATION FORM
1. Personal Information/ Thông tin cá nhân:
Full name
Họ & tên
Date of birth
Ngày tháng năm sinh
Gender
Giới tính
Permanent Address
Địa chỉ thường trú
Temporary Address
Địa chỉ tạm trú
Email
Email
Phone
SĐT
Date Available
Ngày nhận việc
 
Position Applied For
Vị trí ứng tuyển
 
Curriculum Vitae
Hồ sơ
 
2. Education/ Training And Qualifications/ Trình độ học vấn và bằng cấp:
College
Trường
City/ State
Thành phố
From
Từ
To
Đến
 
Graduate
Đã tốt nghiệp chưa?
 
Degree/ Certification
Bằng cấp/ Chứng chỉ

OTHER
Bằng cấp khác
City/ State
Thành phố
From
Từ
To
Đến
 
Degree/ Certification
Bằng cấp/ Chứng chỉ

OTHER
Bằng cấp khác
City/ State
Thành phố
From
Từ
To
Đến
 
Degree/ Certification
Bằng cấp/ Chứng chỉ
3. Previous Working Experience/ Kinh nghiệm làm việc:
Company Name
Tên công ty
Address
Địa chỉ
Email
Email
Phone
SĐT
Starting pay
Lương bắt đầu
Ending pay
Lương kết thúc
Job title
Vị trí
Responsibilities
Trách nhiệm
From
Từ
To
Đến
 
Reason For Leaving
Lý do nghỉ việc

Company Name
Tên công ty
Address
Địa chỉ
Email
Email
Phone
SĐT
Starting pay
Lương bắt đầu
Ending pay
Lương kết thúc
 
Job title
Vị trí
Responsibilities
Trách nhiệm
From
Từ
To
Đến
 
Reason For Leaving
Lý do nghỉ việc

Company Name
Tên công ty
Address
Địa chỉ
Email
Email
Phone
SĐT
Starting pay
Lương bắt đầu
Ending pay
Lương kết thúc
 
Job title
Vị trí
Responsibilities
Trách nhiệm
From
Từ
To
Đến
 
Reason For Leaving
Lý do nghỉ việc
References/ Tham chiếu
Safer recruitment guidelines recommend that references are taken up prior to interview. Please give me names and address of two professional referees. One of these should be your present or most recent employer.
Hướng dẫn tuyển dụng an toàn hơn khi thông tin tham chiếu được đưa trước khi phỏng vấn. Xin vui lòng điền tên và địa chỉ của hai người tham chiếu. Một trong những người này là cấp trên hoặc đồng nghiệp gần đây nhất của bạn.
Full name
Họ & tên
Relationship
Mối quan hệ
Company Name
Tên công ty
Title
Vị trí
Email
Email
Phone
SĐT

Full name
Họ & tên
Relationship
Mối quan hệ
Company Name
Tên công ty
Title
Vị trí
Email
Email
Phone
SĐT
Background Check Consent/ Kiểm Tra Thông Tin
If asked, are you willing to consent to a background check?
Bạn có bằng lòng kiểm tra thông tin hay không?
Declaration/ Trách nhiệm

You cannot sign this form in screen. By submitting an email application, you undertake that the information you have provided is true and accurate to the best of your knowledge. You may be required to sign your application at a later of the selection process.

Bạn không thể kí vào mẫu đơn này trong màn hình. Bằng cách gửi email ứng tuyển, bạn phải cam kết rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác. Bạn có thể được yêu cầu ký vào đơn ứng tuyển sau quá trình tuyển dụng.

I certify that to the best of my knowledge and belief the information given in this application is true and accurate. I understand that if the information is false or misleading it will disqualify me from appointment or after appointment could lead to a disciplinary action or dismissal.

Tôi xác nhận rằng, thông tin ứng tuyển đuợc cung cấp hoàn toàn chính xác. Tôi biết rằng những thông tin sai lệch có thể gây hiểu nhầm và sẽ khiến tôi không đủ điều kiện được bổ nhiệm hoặc sau khi bổ nhiệm có thể bị kỉ luật hoặc sa thải.

Name (please print)/ Họ tên (đánh máy)

Date/ Ngày

Signature/ Ký tên