fbpx

  ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI HỌC BỔNG TÚ TÀI

  EXAM REGISTRATION FOR SCHOLARSHIPS OF DIPLOMA PROGRAMS
  Họ tên phụ huynh
  Parent's Name (*)
  Họ tên học sinh
  Student's Name (*)
  Năm sinh học sinh
  Year of birth (*)
  Trường hiện tại của học sinh
  Current School (*)
  Khối lớp
  Current Grade (*)
  Điện thoại
  Phone (*)
  Thư điện tử
  Email (*)