Thời gian đăng ký đã kết thúc.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Club registration*optional

Registration club (Select 2 clubs is maximum)

Xác nhận

Please confirm your registration carefully.

Student information

Họ tên Học sinh
-
Lớp
-
Grade
-
Cơ sở
-
Họ tên Phụ huynh
-
Email
-

Club registration

Club 1
-
Club 2
-
Club 3
-

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.