fbpx

  Application form for AMC 2020

  APPLICATION FORM FOR
  AUSTRALIAN MATHEMATIC CONTEST - AMC 2020


  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
  CUỘC THI TOÁN HỌC ÚC – AMC 2020

  STUDENT'S INFORMATION/ Thông tin học sinh
  Full name/Họ và tên
  Gender/Giới tính
  Date of Birth/Ngày sinh
  School/Trường
  Class/Lớp
  PARENT'S INFORMATION/ Thông tin phụ huynh
  Full name/Họ và tên
  Address/Địa chỉ
  Phone/Điện thoại
  Email address/Địa chỉ email
  NOTES/ Lưu ý

  Participating fee / Phí tham dự: 400.000 VND

  Registration time: From June 8th, 2020 to July 17th, 2020/Thời gian đăng ký: Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 17/07/2020

  After confirming the information, parents will receive information to complete the participation fee to complete the registration process via email/Sau khi xác nhận thông tin, phụ huynh sẽ nhận được thông tin hoàn tất phí tham gia để hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi thông qua email

  After completing the registration process, parents will receive an email confirming the registration and details for the official contest date/Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi, phụ huynh sẽ nhận được email xác nhận việc đăng ký và các thông tin chi tiết cho ngày thi chính thức