fbpx

Application form for AMC 2020

APPLICATION FORM FOR
AUSTRALIAN MATHEMATIC CONTEST - AMC 2020


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
CUỘC THI TOÁN HỌC ÚC – AMC 2020

STUDENT'S INFORMATION/ Thông tin học sinh
Full name/Họ và tên
Gender/Giới tính
Date of Birth/Ngày sinh
School/Trường
Class/Lớp
PARENT'S INFORMATION/ Thông tin phụ huynh
Full name/Họ và tên
Address/Địa chỉ
Phone/Điện thoại
Email address/Địa chỉ email
NOTES/ Lưu ý

Participating fee / Phí tham dự: 400.000 VND

Registration time: From June 8th, 2020 to July 17th, 2020/Thời gian đăng ký: Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 17/07/2020

After confirming the information, parents will receive information to complete the participation fee to complete the registration process via email/Sau khi xác nhận thông tin, phụ huynh sẽ nhận được thông tin hoàn tất phí tham gia để hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi thông qua email

After completing the registration process, parents will receive an email confirming the registration and details for the official contest date/Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi, phụ huynh sẽ nhận được email xác nhận việc đăng ký và các thông tin chi tiết cho ngày thi chính thức