fbpx

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ TẠI TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020-2021

REGISTRATION FORM FOR SCHOOL SERVICES
SCHOOL YEAR 2020-2021
I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ/ REGISTRATION INFORMATION
Họ tên phụ huynh/ Parent's Full name (*)
Họ tên học sinh/ Student's Full name (*)
Lớp/ Class (*)
Mã học sinh/ Student ID
II. SUẤT ĂN TẠI TRƯỜNG/ SCHOOL MEALS
Hình thức đăng ký suất ăn/ Type of registration
Lựa chọn suất ăn/ Meal selection
III. DỊCH VỤ ĐƯA RƯỚC/ TRANSPORTATION

Pick up from home

Transit car

No registration

Địa chỉ đón/ Pick up address
Số nhà/ No. Address
Đường/ Street
Phường/Quận Ward/District
Địa chỉ trả/ Drop off address
Số nhà/ No. Address
Đường/ Street
Phường/Quận Ward/District

District 7 <=> District 3

Địa điểm trung chuyển tại quận 7/
Transit address at District 7
Số nhà/ No. Address
Đường/ Street
Phường/Quận Ward/District

Binh Thanh District <=> District 3

Địa điểm trung chuyển tại quận Bình Thạnh/
Transit address at Binh Thanh District
Số nhà/ No. Address
35
Đường/ Street
Nguyễn Hữu Cảnh
Phường/Quận Ward/District
22/ Bình Thạnh
 
IV. DỊCH VỤ NỘI TRÚ/ DORM SERVICE
V. GIÁO TRÌNH NĂM HỌC 2020 - 2021/ SCHOOL CURRICULUM 2020 - 2021
VI. ĐỒNG PHỤC/ UNIFORM

Male

Female

Áo đi học/ Shirt
Cái/ piece
Size/ Cỡ áo
Áo thể dục/ PE Shirt
Cái/ piece
Size/ Cỡ áo
Quần đi học/ Shorts
Cái/ piece
Size/ Cỡ áo
Quần thể dục/ PE Shorts
Cái/ piece
Size/ Cỡ áo
Mền gối/ Pillows
Áo đi học/ Shirt
Cái/ piece
Size/ Cỡ áo
Áo thể dục/ PE Shirt
Cái/ piece
Size/ Cỡ áo
Quần đi học/ Shorts
Cái/ piece
Size/ Cỡ áo
Quần thể dục/ PE Shorts
Cái/ piece
Size/ Cỡ áo
Mền gối/ Pillows

Thông số size vui lòng tham khảo tại đây:

Please review size reference via:

I have read, understood and agreed with the terms relating to registration for school services for the school year of 2020 - 2021.