Accreditation

Chúng tôi là người nước ngoài (đến từ Mỹ / Úc), chúng tôi có cần tham dự kỳ thi đầu vào cho chương trình văn bằng Mỹ hoặc chương trình Bang Tây Úc không?